Algemene voorwaarden

1.   Alle de hier verder vernoemde voorwaarden, zijn de basis van elke overeenkomst tussen de inschrijvers en deelnemers of huurders en Elroco-jaarmarkten.

2.   Alleen door een schriftelijke bevestiging van de organisatie Elroco-jaarmarkten, zou het mogelijk zijn om af te wijken van deze voorwaarden.

3    Deze voorwaarden gelden voor alle door de organisatie Elroco-jaarmarkten georganiseerde evenementen, en de inschrijver, deelnemer en huurder dienen ongeacht met deze voorwaarden akkoord te gaan, ook al zou hij of zij niet bij elke inschrijving opnieuw schriftelijk van deze voorwaarden een afschrift hebben gekregen. Voor elke verdere deelneming blijven deze voorwaarden van kracht.

4.   Indien er aan meerdere huurders tegelijk wordt verhuurd, blijven zij elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gesloten overeenkomst.

5.   Indien er om de een of andere reden afgeweken wordt van deze voorwaarden vloed hier niet automatisch een recht uit voor de daar opvolgende transacties.

6.   Indien inschrijvers, deelnemers of huurders afwijken, of zich niet aan de regels en voorwaarden houden, is de organisatie Elroco-jaarmarkten niet meer gebonden aan de overeenkomsten of termijnen zoals die afgesproken waren.

7.   In het geval dat er sprake is van overmacht, heeft de organisatie Elroco-jaarmarkten het recht en de keuze om een evenement niet door te laten gaan of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Overmacht kunnen weersomstandigheden zijn of invloed van buitenaf die het niet mogelijk maken het evenement door te laten gaan.

8.   Zou een evenement niet doorgaan in geval van overmacht zoals in artikel 7 sprake is, zijn er aan de zijde van organisatie Elroco-jaarmarkten geen verplichtingen zoals vergoedingen van gemaakte schade of kosten of welke aard dan ook. Ook zal er geen restitutie plaats vinden voor gemaakte kosten van de huurder, die hij al betaald heeft.

9.   Indien de inschrijver, deelnemer of huurder de overeenkomst wil annuleren kan dit zonder kosten, echter binnen een termijn van 72 uur voor aanvang van het evenement, is elke inschrijver, deelnemer of huurder verplicht de volle kosten te voldoen zoals afgesproken in de overeenkomst. Ook al zou hij niet verschijnen of niets laten horen blijft hij verplicht zijn afspraken na te komen.

10. Bij het uitblijven van betalen van inschrijver, deelnemer of huurder kan de organisatie Elroco-jaarmarkten een incasso bureau inschakelen om het verschuldigde bedrag te laten innen. In dergelijke gevallen is de organisatie Elroco-jaarmarkten bevoegd om een toeslag te vragen van 15% met een minimum van 50 euro boven op het te betalen bedrag.

11. Indien inschrijver, deelnemer of huurder zich niet aan de regels en voorwaarden houdt, of in gebreke blijft met betaling, is de organisatie Elroco-jaarmarkten bevoegd U te verwijderen en alle nog bestaande overeenkomsten te ontbinden.

12. Indien er sprake is, dat de inschrijver of deelnemer of huurder overlast zou veroorzaken, of hinderlijk of onfatsoenlijk gedrag zou vertonen, heeft de organisatie Elroco-jaarmarkten te allen tijde het recht hem of haar van het evenement te verwijderen, en uit te sluiten van verdere deelneming aan andere evenementen die verzorgd worden door de Elroco-jaarmarkten.

13. Indien er door U diensten, en of goederen of gedrag zou blijken dat de organisatie Elroco-jaarmarkten schade mocht leiden door aanspraken die derden zouden maken vrijwaart de huurder door ondertekening van de overeenkomst de organisatie Elroco-jaarmarkten.

14. U dient zich als inschrijver, deelnemer of huurder te allen tijde aan de aanwijzingen van de organisatie Elroco-jaarmarkten te houden.

15. U, als inschrijver, deelnemer of huurder dient zorg te dragen voor U eigen afval, en dit na afloop van het evenement mee naar huis te nemen. Indien dit niet gebeurt, is de organisatie V.O.F. Elroco-jaarmarkten verplicht U een boete op te leggen van 20 euro die U onmiddellijk dient te betalen.

16. U, als inschrijver, deelnemer of huurder mag alleen die artikelen verkopen zoals U hebt aan gegeven op U inschrijving formulier. Organisatie Elroco-jaarmarkten heeft te allen tijde het recht anderen of vreemde artikelen van U kraam te verwijderen.

17. Ook dient U de kramen en materiaal wat U van de organisatie Elroco-jaarmarkten huurt in dezelfde staat achter zoals U ze in gebruik heeft genomen.

18. Auto’s, aanhangers of andere vervoersmiddelen mogen enkel achter de kraam geplaatst worden op aanwijzing van de Elroco-jaarmarkten.

19. Indien U zeilen van de Elroco-jaarmarkten huurt, dient U hiervoor een borg te betalen, die U na afloop van de markt terug zult ontvangen, indien deze in goede staat terug worden bezorgd.

20. Indien er geschillen optreden tussen huurders onderling, heeft de Elroco-jaarmarkten het recht om te beslissen wat er gebeurt.

21. Alle geschillen die mochten voortvloeien, op de overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden van kracht zijn, zullen door een bevoegde rechter in Nederland worden berecht.

22. Op alle voorwaarden van de Elroco-jaarmarkten is het Nederlandse recht van kracht.